RIPOK w Woli Suchożebreskiej

 

Zakład w Woli Suchożebrskiej posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK ).

Uchwałą nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 - Zakład Utylizacji Odpadów zakład w Woli Suchożebrskiej uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do obsługi regionu wschodniego w zakresie:

  • Instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

przepustowość:

część mechaniczna dla 20 03 01 – 50 000 Mg/rok

część mechaniczna dla selektywnie zebranych odpadów – 10 000 Mg/rok

część biologiczna – 25 000 Mg/rok

  • Kompostownia odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie

Przepustowość:

dla odpadów zielonych i innych bioodpadów – 1 600 Mg/rok

  • Składowisko odpadów komunalnych

Przepustowość:

masa odpadów dopuszczonych do składowania w roku kalendarzowym – 40 000 Mg/rok

Działalność RIPOK regulują pozwolenia zintegrowane:

  1. Decyzja Nr 53/16/PZ.Z z dnia 19 kwietnia 2016 r. (instalacja do kombinacji odzysku
    i unieszkodliwiania odpadów)
  1. Decyzja Nr 97/16/PZ.Z z dnia 18 lipca 2016 r. (instalacja do składowania odpadów)